#3645 ENS Speed - Goin' Solo

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 vampirates 26.995 9
2 normL 22.805 5
3 Four Nerds No Villages 14.572 5
4 gokay37 7.828 2
5 Eragon 5.727 3
6 Tegelen 5.232 1
7 bbop48 3.636 1
8 jjjeeeaaa0109 3.560 1
9 CzBew 3.604 1
10 OVJ. 3.181 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages