#4246 ENS Cata

Top 10 player

Rank Name Points Villages
1 iBimsEinsLarry 12.130 1
2 thathus11 11.932 1
3 Subutai Khan 10.998 1
4 Xuzo Qra Ngote 10.938 1
5 lapinas74 10.411 1
6 soxone 6.482 1
7 DarkSchneider420 6.396 1
8 Cello96 5.746 1
9 exipnotate 5.415 1
10 Knutschkugel 5.184 1

Top 10 tribe

Rank Name Tag Points Members Villages
1 xXx team xXx 8.161 1 1